خدا دل داد که ما عاشق بمونیم دل عاشق آخه سوزوندنی نیست

بستن