خستم از هرچی رابطست بریدم از هرکسی که پس زده منو

بستن