خودت تنهاییمو از من گرفتی نری دلتنگم آروم جوونم

بستن