خودشو باخته این تنها بردش بود تا همه چی برا تو شه

بستن