خیلی زود دیر شد دلم اسیر شد تو دلت اما دیگه زود ازم سیر شد

بستن