داره قلب منو تسکین میده تا رو زخم دلم مرحم بزارم

بستن