دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه امیر تتلو

بستن