در آغوشش آتش و خون تب و اشک و عطش همه زیباییست

بستن