دستامو یادت میره دنیامو غم میگیره تا الانشم دیره نذار گم شم تو تنهایی

بستن