دستای خستمو بگیر که من از همه گریزونم به عشق تو وابستمو بدون تو نمیتونم

بستن