دست بکش از سرم ای دل نابود من غرق کن این عاشقو شهر مه آلود من

بستن