دست خودم نیست که این همه داغونم توی خیابونم هنو زیر بارونم

بستن