دلمو بازی نمیدم دیگه بسمه تنهایی بزار حس کنم اینجایی

بستن