دلهره و ترس دارم از اینکه تو نیستی داره می سوزه ذره ذره وجودم

بستن