دل از این دنیا سیر دل تنها گوشه گیر دل مظلوم سر به زیر سرتو بالا بگیر

بستن