دل مبتلای اوست که مرا جان فدای اوست که خدایم خدای اوست

بستن