دنیارو گشتم باز آروم آروم تنهای تنهام باز زیر بارون

بستن