دوست دارم تو دوست نداری عیب نداره دل منم به اون خدا خدایی داره

بستن