دیدم پناه تو بی سر پناهی است این خانه بی چراغ یکسر سه راهی است

بستن