دیگه حال من دست خودم نیست فقط دغدغم فکر تو شده

بستن