رفتنش مثل قصه ها بود اما یه حس هنوز بین ما بود و رفت

بستن