رفتی منو پس میزدی از قصد بریم بت حواسم هست اینو صد بار گفتم

بستن