رنگ چشات از اولش این نبود منم صدام این همه غمگین نبود

بستن