زیاد یاوه میگویم گره بزن زبانم را زیاد از تو مینوشم بگیر استکانم را

بستن