سرتو روی نیزه می ذارن واسه اینکه دلت خود دریاست

بستن