سرد شدی درد شدی سوخت دلم باختم دور شدی کور شدی سوختم و ساختم

بستن