سهمم از عشق به تو حسرت و فریاد شد از خدا خواستمو قلب من آزاد شد

بستن