شب و روز پیش تو هستم ولی چرا جای خالیتو حس میکنم

بستن