شدم اونی که یه روزم نباشم همه میگن اگه مرد راحت شد

بستن