شدم دیوونه من خوبه نبخشمت به خاطر دلم خوبه نبخشمت

بستن