ظاهر ماه روشن است اما ماه اگر میشوم تو خورشیدی

بستن