عشق تو من و به این روز انداخت ای کاش یه لحظه هم تو جام بوی

بستن