غم میشینه روی دلم دوباره طفلی دلم پاییزو دوس نداره

بستن