فقط جایی نرو میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو

بستن