فکر نمی کردم دیگه تا این حد سنگ دل بشی جداشی تو راحت

بستن