قدم بزن که غم زده به سر تا پای قلب تنهام به جز خود تو مگه چی میخوام

بستن