قسم به هرچی که تو میپرستی تو اولین و آخرین عزیزم هستی

بستن