قلبت بنا نیست که از من دیگه دور شه هر روز یه جوری شه که دیدنت جور شه

بستن