قولو قرارمونو یادت نمیاد قراره جای من تو قلبت کی بیاد

بستن