قول دادی تا آخرشی بام نگفتی ولی کجاست آخرشی تو فرق داری بام

بستن