لعنت به تو که تقصیر توئه تنهام تقصیر توئه عذاب آورن شبهام

بستن