مث خیلیا تو هر آغوشی نمیرمو بلد نیستم که فراموشی بگیرم

بستن