مث شیر تو قفس پر بسته میشی دیدی اصلا حرفاتو نمیفهمن

بستن