مریض حالیم خوش نیست نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری

بستن