من این قلب و دادم از دست که هیچ وقت از پیش تو نرم

بستن