من با خیال تو نمیدونی که تا کجا سفر کردم خطر کردم

بستن