من همانم که بجز عشق ندانم نتوانم بسپارم به کسی دل چون دلم می خواهد

بستن