من واسه تو میمیرم عشقم هر بار زدی زل توی چشمم

بستن