چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

بستن