کاش مثه قدیم باز بودی کنارم یه روز میگی سلام یه روزم بلاکم

بستن